IN-PRACTIZ
voor Praktisch Juridisch Advies

Algemene Voorwaarden IN-PRACTIZ 2018

1. IN-PRACTIZ is een rechtskundig adviesbureau. De eenmanszaak is werkzaam op het gebied van legal en compliance services (de “Diensten”).  

2. Diensten van IN-PRACTIZ kunnen bestaan uit schriftelijk of mondeling advies, onderzoek en analyse, opleiding, workshops en vergelijkbare raadgevende werkzaamheden (de “Diensten” of “Dienstverlening”). Diensten kunnen worden verleend aan natuurlijke personen of aan juridische entiteiten (de “Klant”). De Dienstverlening is steeds onderworpen aan bereikte overeenstemming over de Voorwaarden waaronder de Diensten worden verleend (“Klantovereenkomst”). Iedere Klantovereenkomst is onderworpen aan deze algemene voorwaarden en verder aan alle nadere voorwaarden die partijen schriftelijk overeenkomen.

Alle Diensten zijn voorts onderworpen aan de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht zoals bepaald in artikel 7:400 en volgende Burgerlijk Wetboek, tenzij in deze voorwaarden of in een nadere overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald. De Klantovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3. IN-PRACTIZ kan aan derden verzoeken om Diensten aan Klanten te verlenen. Dergelijke verzoeken worden slechts gedaan na voorafgaande toestemming van de Klant. Indien dergelijke Diensten van derden niet behoren tot de binnen IN-PRACTIZ beschikbare specialisme, zal de Klant de desbetreffende dienstverlener rechtstreeks opdracht tot verlenen van diensten verstrekken. IN-PRACTIZ is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verlening van de diensten door deze derden.

Indien de te verlenen diensten binnen het specialisatiegebied van IN-PRACTIZ vallen, kan, na uitdrukkelijke toestemming van de Klant de derde als onder-opdrachtnemer worden ingeschakeld. De dienstverlening door derden is in dat geval steeds onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden die partijen in dat verband schriftelijk overeenkomen.

4. IN-PRACTIZ is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De verzekering en de voorwaarden daarvan zijn marktconform. De aansprakelijkheid van IN-PRACTIZ en van haar vertegenwoordigers bij de Dienstverlening is beperkt tot het beloop van het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheid verzekeraars. De bedragen voor deze aansprakelijkheden zijn slechts verschuldigd op de dag van schriftelijke bevestiging door de beroepsaansprakelijkheid verzekeraars dat er uitkering volgt en is slechts opeisbaar door de Klant op de dag van daadwerkelijke uitkering door de verzekeraars aan IN-PRACTIZ, tenzij door de verzekeraars rechtstreeks aan de Klant wordt uitbetaald. Een afschrift van de polis ligt ter inzage bij IN-PRACTIZ.

Indien Diensten worden verleend die niet door de aansprakelijkheidsverzekering van IN-PRACTIZ zijn gedekt, wordt de Klant hiervan voor de Dienstverlening op de hoogte gesteld. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van IN-PRACTIZ beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, en bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

5. De opdrachtgever vrijwaart IN-PRACTIZ tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door IN-PRACTIZ voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van IN-PRACTIZ.

6. IN-PRACTIZ behoudt en slaat informatie, data en documenten van Klanten op (“Klantgegevens”) in haar geautomatiseerde omgeving. De Klantgegevens worden na beëindiging van de overeenkomst van opdracht met de Klant door IN-PRACTIZ conform de wettelijke bewaartermijn bewaard. IN-PRACTIZ zal Klantgegevens uitsluitend in elektronische vorm opslaan. IN-PRACTIZ kan voor de opslag van de elektronische bestanden betreffende Klantgegevens en Diensten, dataopslag faciliteiten van derden gebruiken (“hosting service providers”). IN-PRACTIZ is niet aansprakelijk voor de schuld, ernstige nalatigheden of het met opzet of bedoeling tekortkomen van dergelijke hosting service providers of natuurlijke personen of derden die door deze hosting services providers bij de dataopslag worden ingeschakeld.

7. Klantgegevens met inbegrip van privacygevoelige informatie worden bewerkt met toepassing van een geheimhoudingsverplichting. Voor informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens geldt de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website.

8. Het honorarium wordt gedeclareerd op basis van daadwerkelijke uren die worden besteed voor de Dienstverlening tegen het tussen Klant en IN-PRACTIZ overeengekomen uurtarief. IN-PRACTIZ en de Klant kunnen een vast bedrag afspreken voor de Dienstverlening of kunnen een tarief afspreken op basis van halve dagen of per uur. Een halve dag bestaat uit 4 werkuren. Reistijd wordt bij Klanten in rekening gebracht tenzij dit expliciet anders is overeengekomen. Kosten en voorgeschoten bedragen en andere bedragen die voor rekening van Klant komen worden afzonderlijk gespecificeerd en bij de Klant in rekening gebracht.

9. Honorarium, kosten, voorgeschoten bedragen en andere bedragen die door de Klant zijn verschuldigd zijn betaalbaar na het verstrijken van een betaaltermijn van veertien (14) dagen na de datum van de factuur waarmee dat Honorarium en die kosten, voorgeschoten bedragen en andere bedragen in rekening zijn gebracht. Bij het niet nakomen van de betaaltermijn, kan bij de Klant de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht tegen het geldende tarief zoals dat regelmatig in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

***